Obchodní podmínky pro Českou a Slovenskou republiku

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) vydává ILOVESHOP.EU (podrobný popis provozovatele pro danou zemi naleznete v závěrečných ustanoveních, odstavec X.), provozující internetový portál a internetový obchod www.iloveshop.eu, jako prodávající dále uvedených produktů, pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby – nepodnikatelé (dále jen „Spotřebitel“), fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen „Zákazník“ nebo „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, nýbrž podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., vše v platném znění. Odesláním závazné objednávky zákazník – kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro internetový obchod www.iloveshop.eu v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného zboží. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek.


II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Pojmem objednávka se pro tyto Obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen „Objednávka“). Učinit objednávku je možné pouze prostřednictvím nákupního košíku a webového rozhraní www.iloveshop.eu. Takto učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení skutečně požadovaného zboží k zákazníkovi. Zákazníci, kteří nejsou registrováni na www.iloveshop.eu musejí uvést minimálně tyto údaje: jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele – právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele – fyzické osoby, přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát, IČ kupujícího, je-li podnikatelem, přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa), počet kusů, barvu a velikost objednaného zboží, způsob doručení, platební metodu. Zákazníci, kteří jsou registrováni na www.iloveshop.eu musejí uvést minimálně tyto údaje: jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele – právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele – fyzické osoby, přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát, IČ kupujícího, je-li podnikatelem, přesné kontaktní údaje (telefonní číslo), počet kusů, barvu a velikost objednaného zboží, způsob doručení, platební metodu. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a opravit. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího), a to prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce nebo při registraci. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.


III. Zrušení objednávky

Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat bez uvedení důvodu ještě před jejím vyrobením pokud jde o zboží upravené na přání zákazníka – především s individuálně vytvořeným potiskem. Zrušení lze provést buď telefonicky na čísle +420 608 982 4­94 nebo e-mailem na adrese info@iloveshop.eu. Další kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v sekci Kontakt na webových stránkách Prodávajícího www.iloveshop.eu. Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce nebo registraci, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.). Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží (především náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, skladné apod.). Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz. článek VII. těchto Obchodních podmínek a Reklamační řád). Zboží, které si Kupující neodebral ani po opětovném kontaktování Prodávajícím může Prodávající dle svého uvážení dále využít, zejména jej může darovat nebo prodat třetím osobám, a to i za předpokladu, že při vytvoření produktu v tvořiči původní Kupující využil svoje vlastní grafické podklady. Tímto ustanovením není dotčeno právo Prodávajícího vymáhat na původním Kupujícím náklady vztahující se k neodebrané objednávce podle bodu 3.


IV. Dodací podmínky

Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla od 3 do 21 dnů po uzavření kupní smlouvy, tj. po závazném potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího. V případě Dárkového poukazu je tento dodán okamžitě poté, co je uzavřena objednávka. Zákazník si jej sám vytiskne. (Dárkový poukaz lze použít pro úhradu zboží až po připsání jeho úhrady na bankovní účet Prodávajícího.) Přesněji je dodací lhůta zobrazena Při vytváření objednávky na webových stránkách Prodávajícího je zobrazena předpokládání doba do expedice. Doba doručení expedované zásilky k zákazníkovi je pak závislá na zvoleném doručovateli. Pro registrované uživatele je na webové stránce zobrazen aktuální stav jejich objednávek. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v odstavci 1 a 2 těchto Obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o změně termínu doručení zboží. Objednané zboží bude zasláno na adresu doručení dobírkou, prostřednictvím České pošty, a.s. Kupující může zvolit bezplatně „Odpolední doručení“. Kupující bude v tomto případ kontaktován doručovatelem České pošty před samotným doručením na uvedenou adresu. Doručení bude uskutečněno v odpoledních hodinách, nejpozději do 19 hodin. Tuto službu zajišťuje Česká pošta a T-shock, s. r. o. za její realizaci neodpovídá. Objednaný Dárkový poukaz si vytiskne Zákazník sám na svoje náklady. K ceně objednávky bude připočteno poštovné pro zásilky s místem dodání v rámci České republiky a mimo Českou republiku v této výši: Do České republiky je to: do 350 Kč: 49 Kč; do 700 Kč: 69 Kč; nad 700 Kč: 79 Kč Mimo Českou republiku: do 350 Kč: 89 Kč; do 700 Kč: 185 Kč; nad 700 Kč: 235 Kč K Dárkovému poukazu bude připočten poplatek za dobírku ve výši 46 Kč v případě, že Zákazník zvolí jako formu úhrady dobírku. V ostatních případech není poštovné účtováno. Zaslání zboží do ostatních zemí bude řešeno individuálně a prodávající si v těchto případech vyhrazuje právo požadovat úhradu zboží i poštovného předem. K veškerému zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad. Daňový doklad k Dárkovému poukazu je zaslán Zákazníkovi na jím uvedenou e-mailovou adresu. V případě úhrady Poukazu dobírkou je daňový doklad v zásilce pro zákazníka. Okamžikem převzetí zboží Kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží. Okamžikem uzavření objednávky, jejímž obsahem je Dárkový poukaz (při dokončení objednávky si Zákazník vytiskne Dárkový poukaz), přechází na Kupujícího odpovědnost za neoprávněné použití unikátního kódu Poukazu.


V. Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena zboží je složena ze dvou prvků, a to z pevně stanovené ceny podkladu, na který bude vytvářen potisk a dále z pohyblivé ceny, která je ovlivněna velikostí či četností navrhovaných potisků na vybraném podkladu. Výslednou cenu má Zákazník možnost kontrolovat přímo při vytváření návrhů potisků a také během vytváření objednávky. Kupní cena zahrnuje DPH, veškeré výdaje Prodávajícího spojené s balením zboží, jeho označením, doložením všech příslušných dokladů, přepravních dokladů, cenu dopravy zboží na místo stanovené kupujícím jako místo dodání. Způsob platby jakéhokoli zboží – na dobírku, bankovním převodem, PayPal. V případě platby dobírkou je kupující povinen uhradit kupní cenu v hotovosti při převzetí zásilky. Prodávající je oprávněn požádat Zákazníka o úhradu zálohy na zboží ve výši do 30 % hodnoty objednávky, zejména pro objednávky s celkovou cenou vyšší než 2000 Kč. V případě platby bankovním převodem a rovněž při platbě on-line je kupující povinen uhradit kupní cenu převodem na účet prodávajícího, jako variabilní symbol uvede číslo objednávky. Platbu je třeba provést do 5 (pěti) pracovních dnů od podání závazné objednávky. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.


VI. Odstoupení od smlouvy kupujícím

Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má Kupující právo dle ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku od takto uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění, které objednal. V případě, že Prodávající nepředal Kupujícímu, který je Spotřebitel, informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení §53 odstavec 4 a 6 občanského zákoníku, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí zboží. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k zastavení tříměsíční lhůty a počíná od tohoto okamžiku běžet lhůta čtrnáctidenní. Tato lhůta je určena k tomu, aby se Spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží (viz. článek VII. těchto Obchodních podmínek a Reklamační řád) přičemž ovšem není souběžné využití tohoto práva vyloučeno. Při splnění uvedených podmínek se Prodávající zavazuje zboží převzít zpět a vystavit dobropis. Po obdržení vráceného zboží Prodávající obratem, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení, Zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, např. náklady na poštovné vzniklé odesláním věci. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Spotřebitel na základě ustanovení § 53 odstavec 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odstoupit od smluv: na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (především tedy produkty vytvořené zákazníkem v tvořiči) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo v loterii.


VII. Práva z odpovědnosti za vady, záruka

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Práva a povinnosti stran při uplatňování práv Kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem Prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.


VIII. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že je zapsán v Registru zpracování osobních údajů, který vede Úřad na ochranu osobních údajů pod č. 00032598. Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na adresu info@iloveshop.eu nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle +420 608 982 494.


IX. Práva Prodávajícího spojená s registrací a objednávkou, obchodní sdělení

Kupující dává svou registrací na www.iloveshop.eu a/nebo učiněním objednávky souhlas s právem Prodávajícího použít jím poskytnuté údaje pro účely marketingu v rámci společnosti AD ROOM s.r.o. / Hybernská 1009 , 24, Praha 1, 110 00 / IČ: 24193828 DIČ: CZ24193828, pro účely vývoje a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům. Na základě při registraci a/nebo při objednávce poskytnutých kontaktních údajů může být Kupující kontaktován Prodávajícím ze účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace. Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@iloveshop.eu nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle +420 608 982 494.


X. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího wwwiloveshop.eu. Novější Obchodní podmínky ruší Obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek se posuzují vždy podle Obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu. Obchodní podmínky platné pro dřívější období lze na vyžádání zaslat emailem. Portál I LOVE SHOP / AD ROOM s.r.o. / Hybernská 1009 , 24, Praha 1, 110 00 / IČ: 24193828 DIČ: CZ24193828 ve spolupráci s T-shock, s. r. o., se sídlem Brno, Francouzská 418/82, PSČ 602 00, IČ: 276 85 951obchoduje pouze na základě těchto Obchodních podmínek. Jakákoli jejich změna musí být učiněna písemně a strana I LOVE SHOP s ní musí výslovně souhlasit. (Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k 1. dubnu 2010.)